Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Verge

Av Britt-Unni Baggerød Publisert: 25.02.2016 10:09

Ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013.  Med den nye loven skjer det en reform på vergemålsområdet.

Reformen er en regelverks-, organisasjons-, kvalitets- og holdningsreform.  Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet. Det nye loven er ment å bidra til å styrke rettssikkerheten til mennesker som av ulike årsaker ikke kan ivareta egne interesser.

Overformynderiet har vært en kommunal oppgave i flere hundre år, og ved ikrafttredelsen av den nye vergemålsloven avvikles de kommunale overformynderiene. Den lokale vergemålsmyndigheten overføres fra kommunen til staten ved Fylkesmannen i Østfold, som fra 1. juli 2013 overtar som lokal vergemålsmyndighet for hele Østfold.

Fylkesmannen vil overta oppgavene med forvaltning av midler på vegne av mindreårige og personer under vergemål. Det vil også være Fylkesmannen som oppnevner verger der det er behov for dette. Alle hjelpevergeoppnevninger som er foretatt av de lokale overformynderiene før ny lov trer i kraft videreføres under Fylkesmannen som ny vergemålsmyndighet.

Det er utarbeidet en egen nettside med informasjon om den nye loven. På www.vergemal.no/ finnes det mye informasjon om ny lov.

Etter 1. juli 2013 skal alle henvendelser om vergemål og verger rettes til Fylkesmannen i Østfold enten på telefon 69 24 70 00 (sentralbord) eller til Fylkesmannens vergemålstelefon 909 71 307.

Selv om overformynderiet i praksis nedlegges 1. juli 2013, skal alle hjelpeverger levere årsrapport/regnskap pr. 30. juni 2013 til overformynderiet. Dette sendes som vanlig til henholdsvis Moss, Rygge eller Råde overformynderi, alle med adresse postboks 175, 1501 Moss.


Kontaktinformasjon

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS