Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Administrasjon og forvaltning

Av Anne Borgaas Publisert: 17.11.2015 09:59

Barnetegning

Barnehagemyndighetens plassering og oppgaver

Barnehagemyndigheten holder til i rådhuset. Politisk styringsorgan er Hovedutvalget for oppvekst og kultur, forkortet til HOK. Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at kommunale og private barnehager drives i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter, og har ansvar for å: 

 

 

 

  • Sikre at sentrale føringer på barnehageområdet følges opp lokalt
  • Tilrettelegge for et helhetlig og kvalitativt barnehagetilbud i alle skolekretser
  • Veilede brukere, eiere og øvrige samarbeidspartnere på fagområdet
  • Føre tilsyn med alle barnehager
  • Forvalte og fordele offentlige tilskudd, forestå utbetalinger og  kontroll   
  • Saksbehandle søknader om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne
  • Saksbehandle enkeltsøknader på barnehageområdet
  • Legge tilrette for samordnet opptaksprosess og administrere løpende opptak
  • Arbeide for et faglig godt og helhetlige tjenestetilbud i nært samarbeid med den enkelte barnehageeier, Ryggebarnehagen og øvrige samarbeidsparter
  • Godkjenne nye barnehager 

  

Om tjenestens omfang, innhold og kvalitet
Vi har en kommunal barnehage (fordelt i to bygg),  åtte private barnehager og en privat familiebarnehage. Alle gir tilbud om hele og delte plasser. Det er barnehager innenfor alle skolekretsene i kommunen.

For barnehageåret 2015/2016 har 693 barn barnehageplass, hvorav 472 er over, og 221 er under tre år.  Alle med rett til en barnehageplass som søkte innen fristen for hovedopptaket med en adresse i Rygge kommune har fått tilbud om en barnehageplass..

Antallet barn over og under tre år varierer fra år til år.  Det er et mål at alle som søker plass innen hovedopptakets frist, som er 1. mars hvert år, skal få et tilbud innen kommunen. Søknader som kommer inn etter 1.mars vil ikke bli vurdert ved hovedopptaket, men kommer først med på søkerlistene når hovedopptaket er ferdig. Disse vil bli vurdert til eventuelle ledige plasser.

Fra 2009 er det innført rett til barnehageplass forutsatt at man har søkt innen fristen og at barnet fyller 1 år innen utgangen av august ved nytt barnehageår.

For å sikre at flest mulig får en plass i den barnehagen man har prioritert, vil opptaket foregå i to omganger.

Brev i første tilbudsrunde sendes ut ultimo mars.

Brev i andre tilbudsrunde blir sendt ut ultimo april.

Svarfrist 8 dager. 

Lov om barnehager med forskrifter, vedtatte styringsdokumenter og den enkelte barnehages virksomhetsplan og årsplan er retningsgivende for det pedagogiske innholdet i den enkelte barnehage. Opplysninger om den enkelte barnehages pedagogiske grunnsyn, planer og mål er tilgjengelig på den enkelte barnehages hjemmeside.

Samarbeidsorganet "Ryggebarnehagen" er med på å sikre helhet og kvalitet på tjenestetilbudet i hele sektoren ved et utstrakt og tett samarbeid om kompetanse- og organisasjonsutviking.

Priser
Det betales for 11 mnd. per år. 15.juli til 14.august er betalingsfri måned. Betalingen vil følge Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.  Søknad om hel eller delvis fri betaling behandles i barnehageadministrasjonen etter at barnehageplassen er bekreftet mottatt.

Priser fra 15.mai 2015.

100%plass    kr 2 580,- pr. mnd.
80 % plass    kr 2 330,- pr. mnd.
60 % plass    kr 1 810,- pr. mnd.
50 % plass    kr 1 550,- pr. mnd.

Regningsperioden går fra 15. til 14. påfølgende måned.

Moderasjon
Søskenmoderasjon gis til familier med to eller flere barn i barnehage.
Moderasjon sorteres etter alder.

Yngstebarn : Ingen reduksjon.
Søsken 2 : 30 % moderasjon
Søsken 3 eller mer : 50 % moderasjon.

Søknad om redusert foreldrebetaling
Alle kommuner skal ha en ordning der foreldre med svak betalingsevne kan søke om redusert foreldrebetaling. Ingen husstander skal betale mer enn 6 % av sin inntekt til barnehageplass, for 2015 betyr dette kr. 473 000. Søknadskjema for denne ordningen finnes under selvbetjening.

Søknad om gratis kjernetid
Fra august 2015 innføres det gratis kjernetid på 20 timer pr. uke for 4 og 5 åringer. Tilbudet gjelder husstander med en brutto inntekt på under kr. 405 000. Ordningen kommer i tillegg til redusert foreldrebetaling.  Det benyttes samme søknadskjema som til redusert foreldrebetaling, og søknad om gratis kjernetid vil også gjelde som søknad for redusert foreldrebetaling.

Det gjøres oppmerksom på at barnet må ha en barnehageplass før det kan søkes om gratis kjernetid.

Kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i Rygge kommune 2015.

 

Tilskuddssatsene oppgis ved 100% finansiering.

Kommunen gir tilskudd slik det er lagt inn i statsbudsjettet med 98% finansiering for likeverdig behandling mellom kommunal og ikke-kommunal barnehagedrift.

Ordinære barnehager.

Tilskuddssatsene for drift inkl 4% fellesadministrative kostnader

Sats/alder                            Pr heltidsplass

Tilskuddssats barn 0-2 år              174 309

Tilskuddssats barn 3-6 år                82 764

Kommunen nytter de nasjonale satsene for kapitaltilskudd kr 9500,- pr hel plass til ordinær barnehager og kr 12 000,- til familiebarnehager.

Familiebarnehager

Kommunen har ikke kommunale familiebarnehager og benytter derfor de nasjonale tilskuddssatsene og den samme finansieringen som til ordinære barnehager.

Tilskuddssatsene for drift inkl 4% fellesadministrative kostnader

Sats/alder                                 Pr heltidsplass

Tilskuddssatser barn 0-2 år               152 900

Tilskuddssatser barn 3-6 år               116 700


Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS