Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Administrasjon og forvaltning

Av Unn Wentzel Jensen Publisert: 15.02.2016 11:09

Barnetegning

Barnehagemyndighetens plassering og oppgaver

Barnehagemyndigheten holder til i rådhuset. Politisk styringsorgan er Hovedutvalget for oppvekst og kultur, forkortet til HOK. Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at kommunale og private barnehager drives i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter, og har ansvar for å: 

 

 

 

  • Sikre at sentrale føringer på barnehageområdet følges opp lokalt
  • Tilrettelegge for et helhetlig og kvalitativt barnehagetilbud i alle skolekretser
  • Veilede brukere, eiere og øvrige samarbeidspartnere på fagområdet
  • Føre tilsyn med alle barnehager
  • Forvalte og fordele offentlige tilskudd, forestå utbetalinger og  kontroll   
  • Saksbehandle søknader om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne
  • Saksbehandle enkeltsøknader på barnehageområdet
  • Legge til rette for samordnet opptaksprosess og administrere løpende opptak
  • Arbeide for et faglig godt og helhetlige tjenestetilbud i nært samarbeid med den enkelte barnehageeier, Ryggebarnehagen og øvrige samarbeidsparter
  • Godkjenne nye barnehager 

  

Om tjenestens omfang, innhold og kvalitet
Vi har en kommunal barnehage (fordelt i to bygg),  åtte private barnehager og en privat familiebarnehage. Alle gir tilbud om hele og delte plasser. Det er barnehager innenfor alle skolekretsene i kommunen.

Antallet barn over og under tre år varierer fra år til år.  Det er et mål at alle som søker plass innen hovedopptakets frist, som er 1. mars hvert år, skal få et tilbud innen kommunen. Søknader som kommer inn etter 1.mars vil ikke bli vurdert ved hovedopptaket, men kommer først med på søkerlistene når hovedopptaket er ferdig. Disse vil bli vurdert til eventuelle ledige plasser.

For å sikre at flest mulig får en plass i den barnehagen man har prioritert, vil opptaket foregå i to omganger.

Brev i første tilbudsrunde sendes ut ultimo mars.

Brev i andre tilbudsrunde blir sendt ut ultimo april.

Svarfrist 8 dager. 

Lov om barnehager med forskrifter, vedtatte styringsdokumenter og den enkelte barnehages virksomhetsplan og årsplan er retningsgivende for det pedagogiske innholdet i den enkelte barnehage. Opplysninger om den enkelte barnehages pedagogiske grunnsyn, planer og mål er tilgjengelig på den enkelte barnehages hjemmeside.

Samarbeidsorganet "Ryggebarnehagen" er med på å sikre helhet og kvalitet på tjenestetilbudet i hele sektoren ved et utstrakt og tett samarbeid om kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Priser
Det betales for 11 mnd. per år. 15.juli til 14.august er betalingsfri måned. Betalingen vil følge Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.  Søknad om hel eller delvis fri betaling behandles i barnehageadministrasjonen etter at barnehageplassen er bekreftet mottatt.

Priser fra 1.januar2016.

100%plass    kr 2 655,- pr. mnd.
80 % plass    kr 2 390,- pr. mnd.
60 % plass    kr 1 855,- pr. mnd.
50 % plass    kr 1 588,- pr. mnd.

Regningsperioden går fra 15. til 14. påfølgende måned.

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon ytes med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og oppover. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Det er det eldste barnet som får reduksjonen.

Det ble en ny nasjonal ordning fra 2015 med 2 ulike modersasjonsordninger:

Søknad om redusert foreldrebetaling
Alle kommuner skal ha en ordning der foreldre med svak betalingsevne kan søke om redusert foreldrebetaling. Ingen husstander skal betale mer enn 6 % av sin inntekt til barnehageplass, fra august 2016 betyr dette kr. 486 750. Hvis barnet har 50 % plass eller mer i barnehagen vil gratis kjernetid komme til fratrekk i betalingen, slik at beløpet som betales blir lavere. Søknadskjema for denne ordningen finnes under selvbetjening. Søknadsfrist 15.05.16.

Søknad om gratis kjernetid
Fra 1. august 2016 innføres det gratis kjernetid på 20 timer pr. uke for 3-, 4- og 5- åringer. Tilbudet gjelder husstander med en brutto inntekt på under kr. 417 000. Ordningen kommer i tillegg til redusert foreldrebetaling.  Det benyttes samme søknadskjema som til redusert foreldrebetaling, og søknad om gratis kjernetid vil også gjelde som søknad for redusert foreldrebetaling. Søknadsfrist 15.05.16.

Kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i Rygge kommune 2016 finner du her.

Tilskuddssatsene oppgis ved 100% finansiering.

 


Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS