Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Administrasjon og forvaltning

Av Anne Borgaas Publisert: 11.05.2015 14:46

Barnetegning

Barnehagemyndighetens plassering og oppgaver

Barnehagemyndigheten holder til i rådhuset. Politisk styringsorgan er Hovedutvalget for oppvekst og kultur, forkortet til HOK. Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at kommunale og private barnehager drives i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter, og har ansvar for å: 

 

 

 

  • Sikre at sentrale føringer på barnehageområdet følges opp lokalt
  • Tilrettelegge for et helhetlig og kvalitativt barnehagetilbud i alle skolekretser
  • Veilede brukere, eiere og øvrige samarbeidspartnere på fagområdet
  • Føre tilsyn med alle barnehager
  • Forvalte og fordele offentlige tilskudd, forestå utbetalinger og  kontroll   
  • Saksbehandle søknader om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne
  • Saksbehandle enkeltsøknader på barnehageområdet
  • Legge tilrette for samordnet opptaksprosess og administrere løpende opptak
  • Arbeide for et faglig godt og helhetlige tjenestetilbud i nært samarbeid med den enkelte barnehageeier, Ryggebarnehagen og øvrige samarbeidsparter
  • Godkjenne nye barnehager 

  

Om tjenestens omfang, innhold og kvalitet
Vi har en kommunal barnehage (fordelt i to bygg),  åtte private barnehager og en privat familiebarnehage. Alle gir tilbud om hele og delte plasser. Det er barnehager innenfor alle skolekretsene i kommunen.

For barnehageåret 2014/2015 har 714 barn barnehageplass, hvorav 480 er over, og 234 er under tre år.  Alle med rett til en barnehageplass som søkte innen fristen for hovedopptaket med en adresse i Rygge kommune har fått tilbud om en barnehageplass..

Antallet barn over og under tre år varierer fra år til år.  Det er et mål at alle som søker plass innen hovedopptakets frist, som er 1. mars hvert år, skal få et tilbud innen kommunen. Søknader som kommer inn etter 1.mars vil ikke bli vurdert ved hovedopptaket, men kommer først med på søkerlistene når hovedopptaket er ferdig. Disse vil bli vurdert til eventuelle ledige plasser.

Fra 2009 er det innført rett til barnehageplass forutsatt at man har søkt innen fristen og at barnet fyller 1 år innen utgangen av august ved nytt barnehageår.

For å sikre at flest mulig får en plass i den barnehagen man har prioritert, vil opptaket foregå i to omganger.

Brev i første tilbudsrunde sendes ut ultimo mars.

Brev i andre tilbudsrunde blir sendt ut ultimo april.

Svarfrist 8 dager. 

Lov om barnehager med forskrifter, vedtatte styringsdokumenter og den enkelte barnehages virksomhetsplan og årsplan er retningsgivende for det pedagogiske innholdet i den enkelte barnehage. Opplysninger om den enkelte barnehages pedagogiske grunnsyn, planer og mål er tilgjengelig på den enkelte barnehages hjemmeside.

Samarbeidsorganet "Ryggebarnehagen" er med på å sikre helhet og kvalitet på tjenestetilbudet i hele sektoren ved et utstrakt og tett samarbeid om kompetanse- og organisasjonsutviking.

Priser
Det betales for 11 mnd. per år. 15.juli til 14.august er betalingsfri måned. Betalingen vil følge Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.  Søknad om hel eller delvis fri betaling behandles i barnehageadministrasjonen etter at barnehageplassen er bekreftet mottatt.

Priser fra 15.januar 2015.

100%plass    kr 2 480,- pr. mnd.
80 % plass    kr 2 230,- pr. mnd.
60 % plass    kr 1 740,- pr. mnd.
50 % plass    kr 1 500,- pr. mnd.

 

Fra 1. mai 2015 økes satsene til:

100%plass    kr 2.580,- pr. mnd.
80 % plass    kr 2.330,- pr. mnd.
60 % plass    kr 1.810,- pr. mnd.
50 % plass    kr 1.550,- pr. mnd.

Regningsperioden går fra 15. til 14. påfølgende måned.

Moderasjon
Søskenmoderasjon gis til familier med to eller flere barn i barnehage.
Moderasjon sorteres etter alder.

Yngstebarn : Ingen reduksjon.
Søsken 2 : 30 % moderasjon
Søsken 3 eller mer : 50 % moderasjon.

Søknad om redusert foreldrebetaling
Alle kommuner skal ha en ordning der foreldre med svak betalingsevne kan søke om redusert foreldrebetaling. I Rygge kommune administreres dette av NAV. Foresatte som mener de har rett til redusert foreldrebetaling bes derfor om å ta kontakt med NAV – Rygge.


Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS