Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Byggesak

Av Vibeke Olsen Publisert: 24.10.2016 08:35

Dersom du har planer om å gå i gang med et byggetiltak, enten det dreier seg om for eksempel nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving, trenger du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

Link til: Kommuneplan  Regulering   Geodata

Avdeling for byggesak ligger under enhet regulering, byggesak og geodata. Avdelingen behandler bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven m/forskrifter og har ansvaret for at plan og bygningslovens regler ivaretas i kommunen. Videre driver vi en generell veiledning til publikum og forbereder saker som forelegges Plan- og miljøutvalget (PMU). Plan- og miljøutvalget er kommunestyret sitt organ for plan-, miljø- og byggesaker. Utvalget har 7 medlemmer og behandler saker som ikke er delegert til administrasjonen.

Telefontid
Avdeling for byggesaker har telefontid mellom kl. 12:00-14:00 alle hverdager. Utenom telefontid kan vi kontaktes på e-post, se kontaktinfo.

Vi kan bistå med blant annet følgende veiledning:

  • Rådgivning om fremgangsmåte ved søking, lover og regler m.v.
  • Opplysninger om saker under behandling.
  • Forespørsler om bruk av eiendom.


Du kan sende inn søknad via ByggSøk eller bruke våre elektroniske søknadsskjemaer som finnes nedenfor.

Elektroniske søknadsskjemaer:
Ansvarsrett - søknad om ansvarsrett
Bestilling av forhåndskonferanse
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Ferdigattest - søknad om ferdigattest
Gjennomføringsplan
Igangsettingstillatelse - søknad om igangsettingstillatelse 
Brukstillatelse - søknad om midlertidig brukstillatelse
Opplysning om mulig ulovlig tiltak etter plan-og bygningsloven
Samsvarserklæring  
Søknad om sanitærabonnement  
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse og godkjenning
Tiltak - opplysning om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tiltak uten ansvarsrett 

Blanketter for nabovarsling og øvrige blanketter i  PDF er tilgjengelig på nettsidene til direktoratet for byggkvalitet.

For nærmere informasjon om plan og bygningslovens regelverk, herunder forskrifter for saksbehandlingen med mer, har direktoratet for byggkvalitet utarbeidet nettstedet Byggeregler. Her finner du veiledninger fra direktoratet for byggkvalitet og rundskriv fra Kommunaldepartementet med mer.

For å kunne vite hva og hvor du kan bygge, må du ellers se til kommunens egne planer. Alle kommunene i Norge må lage en oversiktsplan (kommuneplanens arealdel) for hvordan arealene kan brukes/utnyttes, for eksempel landbruk, bolig, fritid og næringsformål. Bygningsavdelingen har gjennom denne planen, som vedtas av kommunens politikere, ikke anledning til å gi byggetillatelser som kommer i konflikt med disse oversiktsplanene. 

Kommunen har vedtatt reguleringsplaner med bestemmelser for en rekke områder. Ta kontakt med kommunen for å finne ut hvilke planer som gjelder for din eiendom.

Servicetorget
Servicetorget i Rygge kommune er også en viktig støttespiller for seksjonene. Servicetorget kan foruten å formidle kontakt med rett person, bistå med blant annet følgende oppgaver;

  • Kartutsnitt og nabooppgave for den enkelte eiendom.
  • Finne eiendommens gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) evt adresse til gnr/bnr.
  • Diverse skjemaer for byggesak/deling med mer.
  • Innsyn i alle saksmapper registrert i vårt byggesaksarkiv. Forutsetter at eiendommens adresse oppgis ( gatenavn eller gnr/bnr)

 

Endringer i byggereglene trådte i kraft 1. januar 2016.

Det er nå enklere å gjøre om bod, loft og kjeller til oppholdsrom.
Dette betyr at flere boder med små grep kan gjøres om til oppholdsrom. Forutsetningen er at rommene er inne i boligen og at boligen er fra før 1. juli 2011. Bruksendring til oppholdsrom er fremdeles søknadspliktig. 

Lokal godkjenning opphevet.
Samtidig er sentral godkjenning styrket med nye seriøsitetskrav. Nye energikrav og forenklinger ved tiltak i eksisterende bygg er også blant endringene som trer i kraft fra nyttår.

Forenklingene i bygningsdelen av plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK) trådte i kraft 1. juli 2015

Fra 1. juli ble byggereglene forenklet. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Du kan blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. Det er viktig å undersøke hvilke planer/regler som gjelder for din eiendom.

Etter at du har bygd ferdig, plikter du å informere kommunen om bygningens/tilbyggets størrelse og plassering, for å oppdatere kommunale kart og føre nytt bygg inn i Matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister). Registreringen sikrer deg dokumentasjon for at det du har gjort er lovlig etter dagens regler. Her kan du sende inn elektronisk melding om plassering av byggetiltak etter ferdigstillelse.

Les mer om de nye reglene ved å følge lenkene under:

Bygg uten å søke

Informasjonsark om de nye byggereglene

På hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet finnes mer detaljert informasjon om gjeldende regler vedrørende arbeider i våtrom, herunder hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og følgene av at arbeider ikke er søknadspliktige 


Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS